Monday: walk 4 miles (80 minutes)
Tuesday: walk 4 miles (80 minutes)


John